Stránka 1 z 1

Konkurz na ředitele Základní škola Nepomuk

Napsal: 05 bře 2021 08:59
od Úřední deska
https://www.nepomuk.cz/data/catalog/kon ... -f6318.pdf

K O N K U R Z na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Nepomuk, okres Plzeň-jih
Sídlo: Školní 546, 335 01 Nepomuk

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy:
vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, organizační a řídící schopnosti, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději 30.04.2021 do 12:00 hodin v obálkách označených „KONKURZ ZŠ NEPOMUK – NEOTVÍRAT“ na adresu: Město Nepomuk, nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
Náležitosti přihlášky:
1. přihláška (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, datum a podpis);
2. prosté kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (např. diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce);
3. doklad o průběhu předchozích zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe;
4. strukturovaný profesní životopis psaný vlastní rukou;
5. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu maximálně 5 normostran
6. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
7. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu činnosti ředitele/ředitelky školy (ne starší 3 měsíců)
8. čestné prohlášení o plné svéprávnosti

Konkurzní komise posoudí vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele/ředitelky na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zejména na pedagogické aspekty práce ředitele/ředitelky, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnosti koncepční práce v oblasti školství, výchova a vzdělávání. Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě doplňkového hodnocení, o kterém rozhodne konkurzní komise, a to formou písemného testu zaměřeného na problematiku financování, organizace, plánování a řízení v oblasti školství se zaměřením na specifika dané příspěvkové organizace.

Předpokládaný nástup: 01.09.2021